Обґрунтування медичної, соціальної необхідності та економічної доцільності реформування та планування стоматологічної ортопедичної допомоги молоді України

Show simple item record

dc.contributor.author Лабунець, О. В. uk
dc.contributor.author Рачинський, С. В. uk
dc.contributor.author Шнайдер, С. А. uk
dc.contributor.author Дієва, Т. В. uk
dc.contributor.author Лабунець, В. А. uk
dc.date.accessioned 2021-09-24T08:07:20Z
dc.date.available 2021-09-24T08:07:20Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Обґрунтування медичної, соціальної необхідності та економічної доцільності реформування та планування стоматологічної ортопедичної допомоги молоді України / О. В. Лабунець, С. В. Рачинський, С. А. Шнайдер та ін. // Colloquium-journal. 2020. №30 (82). С. 41-48. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/10107
dc.description.abstract Проведені стоматологічні обстеження 282 осіб молодого віку м. Одеси і 211 в Тернополі та ІваноФранківську і порівняні з даними аналогічних оглядів, проведених в 1995 році (в Одесі – 273 і в Тернополі та Івано-Франківську – 635 осіб). Встановлена значна поширеність і інтенсивність розвитку ортопедичної захворюваності та чітка тенденція до її збільшення, як з віком так і в часі. Доведена регіональна залежність даних показників зі збільшенням її у Західному регіоні країни. Визначена значна частота виникнення зубощелепних аномалій та деформацій, пов'язаних з видаленням зубів, яка становить в даних містах, відповідно 89,1 і 93,7 %. Встановлено значне падіння рівня забезпеченості даної вікової категорії населення в ортопедичній допомозі. Для порівняння даних показників по соціальному признаку та встановлення прогнозу розвитку ортопедичної захворюваності, було додатково проведені клінічні обстеження 185 осіб молодого віку серед міського і 109 – сільського населення. Встановлено більш значні показники її розповсюдженості у сільської молоді. Доведено, що при відсутності реформування теперішньої системи її надання даній категорії населення, вже у найближчі роки потрібно чекати різке зростання об’єму ортопедичної допомоги та зубощелепних аномалій і деформацій. Всебічно обґрунтована медична, соціальна необхідність і економічна доцільність обов'язкового раннього ортопедичного лікування у осіб молодого віку і взяття їх на активний диспансерний облік, з обов’язковим контролем до виконання. uk_UA
dc.description.abstract Dental examinations were carried out on 282 young people in Odessa and 211 in Ternopol and IvanoFrankovsk and compared with data from similar examinations conducted in 1995 (in Odessa – 273 and in Ternopol and Ivano-Frankovsk – 635 people). A significant prevalence and intensity of development of orthopedic morbidity was established, and a clear tendency of its increase, both with age and over time. The regional dependence of these indicators with their predominance in the Western region of our country has been proved. A significant incidence of dentoalveolar anomalies and deformities associated with tooth extraction was determined, which in these cities is 89.1 and 93.7%, respectively. A significant drop in the level of provision of this age category of the population in orthopedic care was established. To compare these indicators on a social basis and to establish a prognosis for the development of orthopedic morbidity, additional clinical examinations of 185 persons were carried out among the urban and 109 - the rural population. More significant indicators of its prevalence in rural youth have been established. It has been shown that in the absence of reforming the current system of its provision to this category of the population, in the coming years, a sharp increase in the volume of necessary orthopedic care and dentoalveolar anomalies and deformities should be expected. The medical, social necessity and economic feasibility of compulsory early orthopedic treatment of young people and their taking on active dispensary registration, with compulsory control of execution, has been comprehensively proved. uk_UA
dc.language.iso uk en
dc.subject особи молодого віку uk_UA
dc.subject поширеність uk_UA
dc.subject інтенсивність uk_UA
dc.subject анатомо-топографічна характеристика uk_UA
dc.subject потреба і забезпеченість в стоматологічній ортопедичній допомозі uk_UA
dc.subject young people en
dc.subject prevalence en
dc.subject intensity en
dc.subject anatomical and topographic characteristics en
dc.subject need and availability in dental orthopedic care en
dc.subject development prognosis en
dc.title Обґрунтування медичної, соціальної необхідності та економічної доцільності реформування та планування стоматологічної ортопедичної допомоги молоді України uk_UA
dc.title.alternative Substantiation of medical, social necessity, and economic feasibility of reforming the system of organization and planning of dental orthopedic care for young people in Ukraine en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account