On patient safety: implementation of the M. Robson classification as a possibility to control the frequency of cesarean section

Show simple item record

dc.contributor.author Manasova, G. S. en
dc.contributor.author Shpak, I. V. en
dc.contributor.author Zhovtenko, O. V. en
dc.contributor.author Манасова, Г. С. uk
dc.contributor.author Шпак, І. В. uk
dc.contributor.author Жовтенко, О. В. uk
dc.date.accessioned 2022-06-15T10:28:57Z
dc.date.available 2022-06-15T10:28:57Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Manasova G. S., Shpak I. V., Zhovtenko O. V. On patient safety: implementation of the M. Robson classification as a possibility to control the frequency of cesarean section // Одеський медичний журнал. 2021. № 6. С. 21–27. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11397
dc.description.abstract Purpose. Delivery by caesarean section (CS) is now becoming an “epidemic” — in some countries it reaches 50% or more; often the operation is carried out at the request or the slightest doubt of the woman. An increase in CS frequency is not always accompanied by a predicted improvement in perinatal mortality. Objective: To develop a strategy for women to gain a positive pregnancy experience based on the analysis of the frequency of caesarean section in the database of a linear maternity hospital using the Robson classification. Materials and methods. Retrospective analysis of childbirth histories of an urban maternity hospital with a specialization in preterm birth management in 2015–2019. Research results. When analyzing 10,345 births, it was found that 3598 or 34.78% of women were delivered by CS surgery. The frequency of CS in group 1 averages (15.71±2.34)% (12.93–20.03)%. Most often, primary CS is performed in the 2nd (84.45±1.62)%, 4th (68.97±4.93)% and 6th (97.08±1.7)% groups, and these groups are subsequently the largest in terms of repeated CS. Traditionally, a high frequency of CS is noted in the 7th (96.69±2.05)%, 8th (86.66±7.02)% and 10 groups (40.02±5.14)%. The most common indications for primary CS were fetal distress, breech presentation, multiple pregnancies, obstructive labor, and extragenital indications. It is necessary to note the socio-ethical indications as an urgent requirement of the patient. Conclusions. The use of Robson’s classification made it possible to determine the main directions for improving the organization of medical care for women in labor in order to ensure safe childbirth: the development of uniform standards and their active implementation in the group of pregnant women in need of pre-induction and induction of labor, training and active use of simulation methods of training medical personnel in the management of childbirth. in breech presentation and multiple pregnancies, prevention of premature birth, psychoprophylactic work with women and family members. en
dc.description.abstract Завдання. Розродження операцією кесаревого розтину (КР) сьогодні набуває характеру «епідемії» — у деяких країнах досягає 50 % і більше; найчастіше виконання операції здійснюється на вимогу або за найменшого сумніву жінки. Зростання частоти КР не завжди супроводжується прогнозованим поліпшенням перинатальної смертності. Мета: вироблення стратегії отримання жінками позитивного досвіду вагітності на підставі аналізу частоти кесаревого розтину за базою даних пологового будинку з використанням класифікації Робсона. Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз історій пологів міського пологового будинку зі спеціалізацією щодо ведення передчасних пологів за 2015–2019 рр. Результати досліджень. При аналізі 10 345 пологів установлено, що шляхом операції КР розроджено 3598 (34,78 %) жінок. Частота КР у 1-й групі становить у середньому (15,71±2,34) % (12,93–20,03 %). Найбільш часто первинний КР проводиться у 2-й ((84,45±1,62) %), 4-й ((68,97± ±4,93) %) і 6-й ((97,08±1,7) %) групах, і ці групи в подальшому є найбільшими з повторного КР. Традиційно висока частота КР зазначається в 7-й ((96,69±2,05) %), 8-й ((86,66±7,02) %) і 10-й групах ((40,02±5,14) %). Найбільш частими показаннями для первинного КР були дистрес плода, тазове передлежання, багатоплідна вагітність, обструктивні пологи, ектрагенітальні причини. Необхідно відзначити і такі соціально-етичні чинники, як настійна вимога пацієнтки. Висновки. Використання класифікації Робсона дозволило визначити основні напрями щодо поліпшення організації медичної допомоги роділлям з метою забезпечення безпечних пологів: вироблення єдиних стандартів і активне їхнє впровадження в групі вагітних, які потребують передіндукції та індукції пологів, активне використання імітаційних методів навчання медичного персоналу при веденні пологів у тазовому передлежанні та при багатоплідній вагітності, профілактика передчасних пологів, психопрофілактична робота з жінками і членами родини. uk_UA
dc.language.iso en en
dc.subject cesarean section en
dc.subject Robson’s classification en
dc.subject кесарів розтин uk_UA
dc.subject класифікація Робсона uk_UA
dc.title On patient safety: implementation of the M. Robson classification as a possibility to control the frequency of cesarean section en
dc.title.alternative Про перспективи імплементації класифікації робсона на прикладі міського спеціалізованого пологового будинку в обласному центрі в Україні uk_UA
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account