Уміння працювати з E-health та телемедичними системами як показник інформаційно-комунікативної компетентністі майбутніх сімейних лікарів

Show simple item record

dc.contributor.author Орду, К. C. ua
dc.contributor.author Ordu, K. S. en
dc.date.accessioned 2020-12-02T07:11:30Z
dc.date.available 2020-12-02T07:11:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Орду К. Уміння працювати з E-health та телемедичними системами як показник інформаційно-комунікативної компетентністі майбутніх сімейних лікарів / К. Орду // безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’я (online формат): наук.-практ. Конф. з міжнар. участю, 9 жовтня 2020 р., Київ: матер. – Київ, 2020. – С. 260–264. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/8340
dc.description.abstract У статті розглядається сутність поняття «інформаційнокомунікативна компетентність». Подано аналіз понять «електронна медична система» і «телемедицина». На основі проведеного теоретичного аналізу наукових джерел виокремлено перелік умінь та навичок майбутніх сімейних лікарів у межах запропонованого показника поведінкового критерію інформаційно-комунікативної компетентності. Зважаючи на вищезазначене, визначимо перелік умінь та навичок майбутніх сімейних лікарів у межах запропонованого показника поведінкового критерію інформаційно-комунікативної компетентності. Отже, майбутні сімейні лікарі повинні уміти: працювати з медичними системами бібліографічного пошуку; проводити телеконсультації у режимах off-line і on-line, володіти технологіями розробки медичних баз даних; проводити телемедичні консультації; проводити медичні відеоконференції. Перспективою подальших наукових розвідок убачаємо у розробці спецкурсу з основ телемедицини для майбутніх сімейних лікарів. uk_UA
dc.description.abstract The article considers the essence of the concept of "information and communication competence". An analysis of the concepts of "electronic medical system" and "telemedicine" is given. Based on the theoretical analysis of scientific sources, a list of skills and abilities of future family physicians within the proposed indicator of the behavioral criterion of information and communication competence. We define the list of skills and abilities of future family doctors within the proposed indicator of the behavioral criterion of information and communication competence. Thus, future family physicians should be able to: work with medical systems of bibliographic search; to conduct teleconsultations in the off-line and on-line modes, to possess technologies of development of medical databases; conduct telemedicine consultations; to conduct medical video conferences. We see the prospect of further scientific research in the development of a special course on the basics of telemedicine for future family doctors. en
dc.language.iso uk en
dc.subject «сімейний лікар» uk_UA
dc.subject «інформаційно-комунікативна комунікативна компетентність» uk_UA
dc.subject «Ehealth» uk_UA
dc.subject «телемедицина» uk_UA
dc.subject «медична інформаційна система» uk_UA
dc.subject "family doctor" en
dc.subject "information-communicative communicative competence" en
dc.subject "Ehealth" en
dc.subject "telemedicine" en
dc.subject "medical information system" en
dc.title Уміння працювати з E-health та телемедичними системами як показник інформаційно-комунікативної компетентністі майбутніх сімейних лікарів uk_UA
dc.title.alternative Ability to work with Ehealth and telemedicine systems as an indicator of information and communication competence of future family doctors en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account