Динаміка біохімічних маркерів ротової рідини під час профілактики порушень її гомеостазу у жінок з синдромом полікістозу яєчників

Show simple item record

dc.contributor.author Дізік, С. В. ua
dc.contributor.author Романова, Ю. Г. ua
dc.contributor.author Dizik, S. V. en
dc.contributor.author Romanova, Iu. G. en
dc.contributor.author Дизик, С. В. ru
dc.contributor.author Романова, Ю. Г. ru
dc.date.accessioned 2021-07-19T09:53:07Z
dc.date.available 2021-07-19T09:53:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Дізік С. В. Динаміка біохімічних маркерів ротової рідини під час профілактики порушень її гомеостазу у жінок з синдромом полікістозу яєчників / С. В. Дізік, Ю. Г. Романова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 3. – С. 202–205. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9810
dc.description.abstract У статті розглянуто питання динаміки біохімічних маркерів ротової рідини у пацієнток з синдромом полікістозу яєчників без клінічних симптомів патології пародонту упродовж профілактичних заходів. Під час дослідження динаміки біохімічних маркерів ротової рідини у пацієнток з синдромом полікістозу яєчників без клінічних симптомів патології пародонту, яким проводили профілактику, було встановлено поступове поліпшення захисної функції слизової оболонки ротової порожнини та зниження інтенсивності вільнорадикального окислення. У жінок із синдромом полікістозу яєчників без клінічних симптомів патології пародонту відбувалося поступове зниження вмісту у ротовій рідині дієнових кон’югатів, малонового діальдегіду, активності супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази і підвищення вмісту лізоциму, що зумовлено уповільненням процесів вільнорадикального окислення у ротовій порожнині і покращенням імунного захисту слизової оболонки завдяки ефективній дії профілактичного комплексу упродовж всього терміну спостереження. У групі пацієнток із синдромом полікістозу яєчників, яким не проводили профілактику стану ротової порожнини, упродовж всього періоду спостереження відбувалися стійкі зміни активності маркерних ферментів антиоксидантного захисту слизової оболонки рота і системи пероксидного окислення ліпідів, що вказує на необхідність проведення профілактичних заходів. uk_UA
dc.description.abstract This article describes the issues on the dynamics of biochemical markers of oral fluid in patients with polycystic ovarian syndrome without clinical symptoms of periodontal pathology who took the course of prophylactic treatment. The changes in biochemical markers of oral fluid during the study showed gradual improvement of the protective function of the oral mucosa and a decrease in the intensity of free radical oxidation. The level of diene conjugates, malonic dialdehyde, superoxide dismutase activity, glutathione peroxidase in the oral liquid gradually decreased and lysozyme level increased that can be explained by slowing down of lipid peroxidation in the oral cavity and by improving oral mucosa immune defence properties due to effectiveness of the preventive treatment during the whole period of observation. The group of patients with polycystic ovarian syndrome who had no prophylaxis of the oral cavity disorders, we observed stable changes in activity of marker enzymes involved in antioxidant protection of the oral mucosa and the lipid peroxidation system during the observation period that necessitated the preventive treatment. en
dc.description.abstract В статье рассмотрены вопросы динамики биохимических маркеров ротовой жидкости у пациенток с синдромом поликистоза яичников без клинических симптомов патологии пародонта на протяжении профилактических мероприятий. Во время исследования динамики биохимических маркеров ротовой жидкости у пациенток с синдромом поликистоза яичников без клинических симптомов патологии пародонта, которым проводили профилактику, было установлено постепенное улучшение защитной функции слизистой оболочки ротовой полости и снижение интенсивности свободно-радикального окисления. У женщин с синдромом поликистоза яичников без клинических симптомов патологии пародонта происходило постепенное снижение содержания в ротовой жидкости диеновых конъюгатов, малонового диальдегида, активности супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и повышение содержания лизоцима, что обусловлено замедлением процессов перекисного окисления в ротовой полости и улучшением иммунной защиты слизистой оболочки благодаря эффективному действию профилактического комплекса в течение всего срока наблюдения. В группе пациенток с синдромом поликистоза яичников, которым не проводили профилактику состояния ротовой полости, в течение всего периода наблюдения происходили стойкие изменения активности маркерных ферментов антиоксидантной защиты слизистой оболочки рта и системы перекисного окисления липидов, что указывает на необходимость проведения профилактических мероприятий. ru
dc.language.iso uk en
dc.subject пародонт uk_UA
dc.subject жінки uk_UA
dc.subject синдром полікістозу яєчників uk_UA
dc.subject ротова рідина uk_UA
dc.subject біохімічні маркери uk_UA
dc.subject профілактика uk_UA
dc.subject periodontium en
dc.subject women en
dc.subject polycystic ovarian syndrome en
dc.subject oral fluid en
dc.subject biochemical markers en
dc.subject prevention en
dc.subject пародонт ru
dc.subject женщины ru
dc.subject синдром поликистоза яичников ru
dc.subject ротовая жидкость ru
dc.subject биохимические маркеры ru
dc.subject профилактика ru
dc.title Динаміка біохімічних маркерів ротової рідини під час профілактики порушень її гомеостазу у жінок з синдромом полікістозу яєчників uk_UA
dc.title.alternative Dynamics of biochemical markers changes of oral fluid during preventive treatment of oral homeostasis disorders in women with polycystic ovarian syndrome en
dc.title.alternative Динамика биохимических маркеров ротовой жидкости при профилактике нарушений ее гомеостаза у женщин с синдромом поликистоза яичников ru
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account